Общая характеристика литературного процесса в XVII ( 17 ) веке — художественный анализ

Литература развивается в тесной зависимости от общественной жизни страны. Естественно что те события, которые произошли на Руси в XVII веке, отразились и в литературе. Русская литература становится более светской, и народное творчество начинает оказывать более сильное воздействие на книжную литературу, особенно на её язык.

Читать далее

Ліризм прози И. А. Буніна на прикладі одного з розповідей («Сни Чанга»)

Твір по добутку на тему: Ліризм прози И. А.Буніна на прикладі одного з розповідей ("Сни Чанга").

И. А. Бунін є типовим представником письменників рубежу століть. Бунін - фаталіст, його добуткам властивий пафос трагічності й скептицизму. Його творчість перегукується' з концепцією модерністів про трагічність людської пристрасті, і на перший план у Буніна виходить звертання до вічних тем любові, смерті й природи. Про Буніна давно й міцно затвердилася думка як про одному з найбільших стилістів у російській літературі. У його творчості яскраво виявилися й невловима художня точність і воля, і образна пам'ять, і знання народної мови, і чудова зображальність, і словесна чуттєвість. Всі ці риси властиві не тільки його поезії, але й прозі. У передреволюційне десятиліття на перший план у творчості Івана Буніна вийшла саме проза, що увібрала в себе органічно властивому таланту письменника ліризм. Це час створення таких шедеврів, як розповіді "Брати", "Пан із Сан-Франциско", "Сни Чанга". Історики літератури вважають, що ці добутки стилістично й мировоззренчески тісно зв'язані між собою, становлячи разом своєрідну художньо-філософську трилогію. Розповідь "Сни Чанга" був написаний в 1916 році. Уже сам початок добутку (" чиНе однаково, про кого говорити? Заслуговує того кожний з живучих на землі") навіяно буддійськими мотивами, адже що в цих словах, як не відсилання до ланцюжка народжень і смертей, у яку утягнене будь-яка жива істота - від мурахи до людини? І от уже читач із перших рядків внутрішньо готовий до перемежениям сьогодення й спогадів врассказе.

Читать далее

Лиризм прозы И. А.Бунина на примере одного из рассказов («Сны Чанга»)

Сочинение по произведению на тему: Лиризм прозы И. А.Бунина на примере одного из рассказов ("Сны Чанга").

И. А. Бунин является типичным представителем писателей рубежа веков. Бунин — фаталист, его произведениям свойственен пафос трагичности и скептицизма. Его творчество перекликается' с концепцией модернистов о трагичности человеческой страсти, и на первый план у Бунина выходит обращение к вечным темам любви, смерти и природы. О Бунине давно и прочно утвердилось мнение как об одном из величайших стилистов в русской литературе. В его творчестве ярко проявились и неуловимая художественная точность и свобода, и образная память, и знание народного языка, и великолепная изобразительность, и словесная чувственность. Все эти черты присущи не только его поэзии, но и прозе. В предреволюционное десятилетие на первый план в творчестве Ивана Бунина вышла именно проза, вобравшая в себя органически присущий таланту писателя лиризм. Это время создания таких шедевров, как рассказы "Братья", "Господин из Сан-Франциско", "Сны Чанга". Историки литературы считают, что эти произведения стилистически и мировоззренчески тесно связаны между собой, составляя вместе своеобразную художественно-философскую трилогию. Рассказ "Сны Чанга" был написан в 1916 году. Уже само начало произведения ("Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живущих на земле") навеяно буддийскими мотивами, ведь что в этих словах, как не отсылка к цепочке рождений и смертей, в которую втянуто любое живое существо — от муравья до человека? И вот уже читатель с первых строк внутренне готов к перемежениям настоящего и воспоминаний в рассказе.

Читать далее

Анализ лирического стихотворения И. А.Бунина «Рассвет»

Сочинение по произведению на тему: Анализ лирического стихотворения И. А.Бунина «Рассвет».

Как часто кажется нам, что мир рушится, уходит у нас из-под ног. Под гнетом обыденности, проблем, которые мы сами себе создаем, мы не замечаем, что постепенно наша жизнь начинает тускнеть из-за всего этого. Нам не хватает воздуха, живой природы. Проходя по улицам, у нас нет времени взглянуть на небо, в эту далекую, синюю, бездонную высь. Связь с природой обрывается под тяжестью прогресса. Он продвигается вперед, а мы отдаляемся от естественного мира, погружаясь в мир искусственный.

Читать далее

Коротка Биографияч Мамин-Сибіряк. Мамин-Сибіряк

Російська класична література, що одержала всесвітнє визнання» відкрила людству багато істотного в житті російського народу, російського національного характеру, самосвідомості й, насамперед, духовно^-моральні його цінності, пристрасність шукання істини, сенсу людського існування. У висоті ідеалів, глибині інтересів і запитів, у багатстві внутрішнього миру - животрепетне сучасне значення нашої великої літератури. Одному з поетів минулого століття належать вірші:

Читать далее

Здивування щастя». (Тема любові в розповідях И. А. Буніна.)

Твір по добутку на тему: Здивування щастя". (Тема любові в розповідях И. А. Буніна.)

Проза И. А.Буніна вважається синтезом прози й поезії. У ній надзвичайно сильно исповедальное початок ("Антоновські яблука"). Найчастіше лірика заміняє сюжетну основу, і в результаті з'являється розповідь-портрет ("Лірник Родіон").

Читать далее

Недоумение счастья». (Тема любви в рассказах И. А. Бунина.)

Сочинение по произведению на тему: Недоумение счастья". (Тема любви в рассказах И. А. Бунина.)

Проза И. А.Бунина считается синтезом прозы и поэзии. В ней необычайно сильно исповедальное начало ("Антоновские яблоки"). Зачастую лирика заменяет сюжетную основу, и в результате появляется рассказ-портрет ("Лирник Родион").

Читать далее

Біографія Лермонтова. У Петербурзі — художній аналіз. Лермонтов Михайло Юрійович

Лермонтов повернувся в Петербург. Тепер він був відомий поет, автор таких першокласних добутків, як «Смерть поета», «Бородіно», «Пісня про купця Калашникова». У світському суспільстві його оточили увагою, йому лестили, сподіваючись примирити поета із придворними колами. Але відношення Лермонтова до світського суспільства залишалося як і раніше неприязним

Читать далее