Концепція культури Н Я Данилевського

Іспит: Культорология

Росіянин учений, слов'янофіл, почвенник Микола Якович Данилевський ( 1822-1885) уперше в широкому обсязі поставив принципові питання, що становлять зміст культурологии. Його книга "Росія і Європа" - чудовий пам'ятник російської суспільної думки 19 століття - коштує як би осторонь від основного русла розвитку російської філософії й соціології. У своїй роботі Данилевський висловив думку, що в загальному потоці світової культури виділяються деякі утворення, що представляють собою замкнуті види із цілим набором ознак від етнографічних до географічних. Кожний тип замкнуть, його буття аналогічно з життям і циклами буття живих організмів. Данилевський ставить під сумнів ідею про єдину лінію історичного й культурного розвитку суспільства, обґрунтовує тезу про слов'янську винятковість. Данилевський затверджує, що історія не є безперервний процес, що вона складається з меняющих друг друга культурно-історичних типів, кожний з яких живе власним життям, має свою особу й свою долю. Як учений природник, Данилевський не сумнівається у видовій біологічній єдності людства, що доводиться постійно трапляються "схрещуваннями" різним етнічних груп. Але він затверджує "самодостатність" і самобутність культур, створюваних етносами. Культури в зрілому стані повністю підкоряють собі біологічне життя етносу й тому можна сказати, що щирими діячами світової історії є не народи, а культури. Відкидаючи розподіл історії на "древню", "середню" і "нову" як штучне, Данилевський хоче внести в неї "природну систему", подібну системами Линнея й Дарвіна. У його системі сполучаються "міфологічний принцип", що визначає сутність культури, специфічне напрямок її розвитку, і" еволюційний принцип", відповідно до якого наступна в часі культура повинна бути богаче, ніж попередня, оскільки вона здатна частково засвоювати результати, досягнуті попередницями. "Морфологічний принцип" виражається в оригінальній формі й особливій інтеграції язикових, етнографічних, господарських, політичних, духовно-моральних і релігійних елементів у кожній з культур.

Читать далее

НАЗУСТРІЧ СЛОВНИКОВОМУ СВЯТУ

22 листопада - День Словників і Енциклопедій Михайло епштейн, професор теорії культури й росіянці літератури університету емори (Атланта, США)Чому саме 22 листопада варто відзначати День Словників і Енциклопедій? Це день народження Володимира Івановича Даля (1801 872), творця "Тлумачного словника живої великоросійської мови". Словник - це не просто книга, він собою завершує й одночасно передбачає безліч ... Читать далее

КТО СКАЗАЛ «ВАУ»

Емче органа и звонче бубна Молвь - и одна на всех: «Ох» - когда трудно, и «ах» - когда чудно, А не даётся – «эх!» Марина Цветаева Недавно в нескольких популярных изданиях были опубликованы два варианта одного и того же анекдота: «- Какое самое страшное слово в ядерной физике? – "Ой!"» и «- Какое самое ... Читать далее

Особливості окреслення персонажів у комедії «Недоук» Характеристики Простаковой, Митрофана, Скотинина, Вереміївни Стародум як виразник авторської позиції в п’єсі

Іспит: Російська література 18 століття

"Недоук" була написана в 1781 році.У той час у Росії самої революційної була ідея освіченої монархії, проголошувана французькими енциклопедистами

Комедія "Недоук" справедливо вважається вершиною творчості Фонвізіна й всієї отечественной драматургії 18в. Зберігаючи зв'язок зі світоглядом класицизму, комедія стала глибоко новаторським добутком

Читать далее

Сологуб — Усвоение иноязычных структурных элементов в русском языке

О. П. Сологуб УСВОЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (Наука. Университет. 2002. Материалы Третьей научной конференции. - Новосибирск, 2002. - С. 130-134) Современное состояние русского языка характеризуется необычайно активными процессами заимствования обширных пластов лексики, относящихся к различным областям нашей жизни: экономике, политике, спорту, искусству и т. д. Порой заимствуются целые лексические ряды, оформленные однотипно (например, Гамбургер, чисбургер, копбургер; йогурт, фругурт, апигурт, эмигурт; клипмейкер, имиджмейкер, ньюсмейкер, хитмейкер, плеймейкер). Такое обилие заимствованных слов неизбежно приводит к тому, что количество перерастает в качество: в таких рядах слов начинают выделяться определенные структурные элементы и параллельно с этим формироваться более или менее конкретное значение выделяемых отрезков. Таким образом, происходит становление иноязычных структурных элементов как самостоятельных морфем в русском языке, иными словами, осуществляется процесс морфемизации. (Ср.: "Если какой-либо язык заимствует ряд слов, морфологически членимых в языке-источнике и принадлежащих в нем к одному словообразовательному типу, то при определенной типологической близости языков весьма вероятно, что и носителями заимствующего языка эти слова будут осознаны не как монолиты, но как слова, распадающиеся на части" [4, с.18]).

Читать далее

Луков Вл. А. Загадка Гамлета

"Цитирование текста взято с книги: века и Возрождение" дошедшая до нас пьеса (1589?; возможно, автор — Т. Кид), в свою очередь восходящие к тексту датского летописца Саксона Грамматика (ок. 1200)[54]. Главная черта художественности «Гамлета» — синтетичность (синтетический сплав ряда сюжетных линий — судеб героев, синтез трагического и комического, возвышенного и низменного, общего и частного, философского и конкретного, мистического и бытового, сценического действия и слова, синтетическая связь с ранними и поздними произведениями Шекспира).

Читать далее

Химик — Анекдот как уникальное явление русской языковой культуры

В. В. Химик АНЕКДОТ КАК УНИКАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ РУССКОЙ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ (Анекдот как феномен культуры. Материалы круглого стола 16 ноября 2002 г. - СПб. , 2002. - С.17-31) В чем уникальность русского анекдота? В истории его порождения, в жанровой природе этого явления, в особенностях формы и содержания, а также в самой номинации. I. Анекдот как номинация. Только в русской речевой культуре явление, которое будет рассмотрено далее, имеет специальное именование, отличающее его от сходных понятий. В английской языковой культуре нечто подобное называется Joke, canned joke, funny story («шутка, забавная, эффектная история»).

Читать далее

ВЕБ-РІШЕННЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ-КОМУНІКАЦІЇ: ПРО НОВУ ТЕХНОЛОГІЮ СТВОРЕННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

(продовження) Андрій Горбів, кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства філологічного факультету Спбгув результаті угруповання прикладів по подібності структурних і семантичних характеристик початкових (граючу роль визначення) компонентів я виділив п'ять типів іменних композитів:

1) композити з атрибутивним компонентом - іменником, запозиченим з англійської мови5: веб-рішення, інтернет-технологія (380 з 500 прикладів, або 76% від загальної кількості); 2) композити з атрибутивним компонентом - буквеною абревіатурою або буквеним класифікаційним позначенням, записуваними латиницею або кирилицею: VIP-Зал, USB-порт, Нс-Структура (55 з 500 прикладів, або 11%); 3) композити з атрибутивним компонентом - запозиченої з англійської мови прийменниковою групою з адвербіальним значенням: онлайн-комерція, оффлайн-просмотр (49 прикладів, або менш 10%); 4) композити з атрибутивними компонентами інтим-, елит-, економ-, штрих-, утвореними від прикметників з відносно давно запозиченими коріннями: економ-клас, штрих-код (11 композитів, тобто не набагато більше 2%); 5) композити з аппозитивним елементом - власним ім'ям (особистим ім'ям, комерційним найменуванням) або російським незмінним словом: Вивальди-Оркестр, Низорал шампунь, Як-типологія (5 композитів, тобто 1%).

Далі мова йтиме лише про композити, що ставляться до типів 1), 2) і 5). Почнемо з першого, найпоширенішого типу. Це іменний комплекс, де перша (атрибутивна) частина являє собою запозичене з англійської мови загальний іменник, засвоєний російською мовою як як самостійна одиниця (наприклад, бізнес), так і як атрибутивний компонент готового композита (наприклад, бізнес-план).

Читать далее