Ревзина — Дискурс і дискурсивні формації

О. Г. Ревзина ДИСКУРС І ДИСКУРСИВНІ ФОРМАЦІЇ (Критика й семіотика. - Вип. 8. - Новосибірськ, 2005.

- С. 66-78) Структурні параметри дискурса У цей час у лінгвістиці усе більше затверджується висунуте французьким культурологом Мішелем Фуко подання про дискурсе як сукупності всього висловленого й вимовленого .

Як справедливо відзначає М. Л. Макаров, «широке вживання Дискурса як родової категорії стосовно понять Мовлення, текст, діалог сьогодні всі частіше зустрічається в лінгвістичній літературі, у те час як у філософській, соціологічній або психологічній термінології воно вже стало нормою» . У публікації 1999 року автор даної статті вказував: «Так зрозумілий дискурс і повинен, на наш погляд, стати предметом лінгвістики дискурса, на відміну від лінгвістики тексту, і очевидно, що ще тільки має бути визначити способи його вивчення» .

Дискурс мислиться як субстанція, що не має чіткого контуру й обсягу й перебуває в постійному русі. Призначення понятійного апарата лінгвістики дискурса полягає в тому, щоб забезпечити доступ до його структуроутворюючим параметрам Назвемо деякі з них. 1. Виробництво й споживання дискурса. Кожний член язикового соціуму вносить вклад у матеріальну субстанцію дискурса своїм язиковим досвідом і кожний член язикового соціуму є споживачем дискурса. Породженням і розпізнаванням людина зобов'язана найважливішій когнітивній системі - мові. У дискурсе людина бере участь як язикова особистість.

Це поняття знаходить повноцінне застосування саме в лінгвістиці дискурса, оскільки в співвіднесенні з язиковою системою воно фактично збігається з поняттями социо - і ідіолекту. Під язиковою особистістю варто розуміти сукупність знань і вмінь, якими розташовує людина для участі в дискурсе . Сюди ставляться знання можливих ролей у комунікації, володіння первинними й вторинними мовними жанрами й відповідними їм мовними тактиками й мовними стратегіями .

Конкретне наповнення цих характеристик є основою природної типології язикових особистостей. 2. Комунікаційне забезпечення Подібно населеному географічному простору землі, дискурс пронизаний «шляхами сполучення» - каналами комунікації.

Універсальним, але й найбільш уразливим для збереження є усний канал, слідом за ним, за часом появи в історії цивілізації, ідуть лист, радіо, телебачення, інтернет. Канал комунікації не байдужний до дискурсивного внеску носіїв мови і є одним з підстав для можливих поділів субстанції дискурса (усний, письмовий, інтернет-дискурс). До комунікаційного забезпечення варто віднести й сам код-мова, тому що, у самому объемлющем плані, матеріальну субстанцію дискурса становлять різні мови.

Язикова концептуалізація, у якій втілюються національний менталітет і картина миру, служить підставою для поділу дискурса по національній ознаці (ср. росіянин дискурс). Стосовно дискурсу переклад може розглядатися як дискурсивний процес, завдяки якому частково усуваються границі національних дискурсов і визначаються пріоритети дискурса «всесвітнього» - насамперед це священні тексти.

З комунікаційним забезпеченням зв'язані способи зберігання дискурса. З одного боку, це пам'ять як найважливіша когнітивна здатність людини, з іншого боку - це такі, представлені в історії цивілізації «хоронителі дискурса», як папірус, глина, берест, папір, різні електронні засоби. Схоронність у дискурсе - це й можливість утримання в ньому «інвестиційних внесків», і можливість «відкладеного» надходження в дискурс.

3. Дискурсивні формації (різновиду дискурса). Дискурсивні формації утворяться на перетинанні комунікативної й когнітивної складових дискурса. До комунікативної складової ставляться можливі позиції й ролі, які надаються в дискурсе носіям мови - язиковим особистостям. До когнітивної складової ставиться знання, що втримується в дискурсивному повідомленні. Дискурсивні формації переплітаються між собою, частково збігаючись по комунікативних і когнітивних ознаках, по використовуваних жанрах Для дискурса релевантним є принцип «сімейної подібності». 4. Интертертекстуальное взаємодія Поняття интертекстуальности, несумісне зі структурною парадигмою, знаходить адекватне місце в лінгвістиці дискурса. Интертекстуальность входить в онтологію дискурса, забезпечуючи стійкість і взаимопроницаемость дискурсивних формацій. Стійкість, відтворюваність і просування в часі дискурсивної формації створюється завдяки властиво язиковим интертекстам.

Всі види интертекстов (авторськ і неавторські, властиво язикові, літературні й нелітературні) беруть участь у дискурсивних процесах деривації й обопільного запозичення. Дискурсивні формації розрізняються по ступені прояву здатності бути интертекстуальним донором або восприемником интертекстуального вкладення. Заслуга М.

Фуко полягала в тому, що він зумів переступити через «дані у відчутті» завжди кінцеві форми вербальної діяльності - будь те усна розмова, текст, добуток одного або багатьох авторів, що ставляться до того ж до різних історичних епох, - дозволив представити їх разом і подивитися на ті спільності, які в цьому динамічному, що постійно змінюється просторі реально виділяються. Питання про різновиди дискурса для М. Фуко - це було щонайнайперше питання про спосіб побутування, про метафізику дискурса. Він шукав ці способи, досліджуючи історію дискурсов божевілля й сексуальності, медичного дискурса, він шукав дискурсивні закономірності, виділяючи одиницю дискурса - висловлення, і запропонував для нього для неї дуже глибоке, відмінне від лінгвістичного визначення: «різновид існування, властивої даної сукупності знаків» , «атом дискурса» ; він досліджував формацію об'єктів, формацію модальностей, формацію стратегій і встановлення концептів. І все це його не задовольняло, включаючи й виділення дискурсов, виходячи з «тем» (« чиНе було це все лише поруч «зв'язаних вимислів? ») . Йому хотілося, мабуть, показати дискурсивне буття як стихійний объективированний продукт, у якому з порядку виникає хаос і з хаосу - порядок. Звідси виникає «правило зовнішнього: іти не від дискурса до його внутрішньої й схованої мови, до якоїсь серцевини думки або значення, нібито в ньому що проявляються, але, беручи за вихідну точку сам дискурс, його поява і його регулярність, іти до зовнішніх умов його можливості, до того, що дає місце для випадкової серії цих подій, що фіксує їхньої границі» .

Звідси народжуються процедури контролю над виробництвом дискурса, «безладного й згубного», які М. Фуко розділяв на зовнішні й внутрішні. Зовнішніми є «процедури виключення» - «табу на об'єкт, ритуал обставин, привілейоване або виключне право мовця суб'єкта» , і процедури «поділу й відкидання» , засновані на «волі до істини», що вводить у дискурс історично детерміновану опозицію щирого-помилкового.

Внутрішні процедури - це принцип забуття ( «дискурси, які зникають разом з тим актом, у якому вони були висловлені» ), принцип коментарю (вони «позначаються, є вже сказаними й повинні бути ще сказаними» ), принцип дисципліни («дисципліна визначається областю об'єктів, сукупністю методів і корпусом положень, які зізнаються щирими, так само як і дією правил і визначень, технік і інструментів») , принцип «проріджування мовців суб'єктів: у порядок дискурса ніколи не вступить той, хто не задовольняє певним вимогам або ж із самого початку не має на це права», принцип доктрини («доктрина зв'язує індивідів з деякими цілком певними типами висловлень і тим самим накладає заборону на всі інші... вона користується деякими типами висловлень, щоб зв'язувати індивідів між собою й тим самим відрізняти їх від всіх інших» ) і принцип автора (ім'я автора «виявляє подія деякого ансамблю дискурсов і відсилає до статусу цього дискурса усередині деякого суспільства й деякої культури» ). Висунуті М. Фуко процедури поділу дискурсов вражають своєю проникливістю, але своєї мети вони не досягаються Справа в тому, що паралельно М. Фуко користується такими кваліфікаціями, як критичний, релігійний, юридичний, економічний, політичний дискурси, які апелюють до формацій тим і об'єктів і існують як предданние, подібно природним родам у їхньому класичному розумінні , для яких, власне кажучи, ніяких процедур не потрібно. Одночасно всі процедури Фуко так інакше пов'язані з людськими встановленнями й тими самими «антропологічними концептами» (суб'єкт, автор, індивід), які він же сам називав «мало осмисленими общностями» [ Таким чином, по одній логіці дискурсивні формації об'єктивні й не залежать від людини, а по іншійій - вони створюються соціумом і контролюються ім. Легко бачити, що процедури М. Фуко, що визначають «порядок дискурса», так чи інакше пов'язані з актом комунікації й ставлять в основу або канал комунікації, або відправника, або внеязиковой мир, або спосіб побудови повідомлення Це почасти відповідає сполучуваності слова «дискурс», порівн. Письмовий - усний дискурс, дискурс політика, дискурс про владу, про любов, економічний, медичний дискурс. Уже на цьому етапі фіксується неминучість перетинання дискурсивних формацій, тому що подібність по кожнійій зі складового акту комунікації веде до такого типу дискурсивного співтовариства, що уже не буде відповідати прототипическому зразку. Не менш істотно те, що внутрішні процедури М.

Фуко виділяють ті різновиди дискурса, які - як видно, за іншими критеріями - виділяють і у функціональній лінгвістиці . Справді, принцип забуття зв'язаний насамперед з усним каналом комунікації, тобто з розмовним мовленням, принцип автора - з художнім мовленням, принцип дисципліни - з науковим стилем, принцип селективного суб'єкта - з офіційно-діловим стилем. А тим часом М. Фуко властиво язикові характеристики дискурсивних формацій не тільки ігнорував, але ще й підкреслював, що «відносини в дискурсе характеризують не мову, що використовує дискурс, не обставини, у яких він розвертається, а самий дискурс, зрозумілий як чиста практика» .

И це при тім, що язикова диференціація в дискурсе чи простежується не на всьому протязі історичного існування національних мов. Показовий у цьому зв'язку хід міркувань В. М. Живова про російську язикову ситуацію XVII століття В. М. Живов розділяє різновиду дискурса, використовуючи поняття регістра («тексти, об'єднані подібним комунікативним завданням і загальними соціальними й культурно-історичними умовами побутування» ), кожний з яких характеризується певною конфігурацією морфологічних варіантів. І далі В. М. Живов пише, що поділ по регістрах відповідає до певного ступеня поділу по функціональних стилях у сучасній мові (при тім досить істотній відмінності, що була відсутня єдина язикова норма). Склад регістрів, природно, відрізняється від дискурсивних формацій сучасної мови, але показово, що за язиковим критерієм розділяються «побутову некнижкову мову» , тобто, власне кажучи, розмовне мовлення, «діловий некнижковий (приказний) мова», порівнянний з тим, що в сучасній стилістиці позначаються як «адміністративно^-канцелярський, або виробничий подстиль» , «гібридна книжкова мова» представлений у нарративних текстах - в історичному й далі в художньому нарративе , нарешті. центральний для культури цього часу «стандартна книжкова мова» - мова церковних пам'ятників і богословського дискурса. М. Фуко не задавався питанням, чому дискурсивні формації розрізняються по мові, незважаючи на те, визначення дискурса побудував саме на вербальному аспекті Але він не задавався також і іншими «дитячими» питаннями: чому взагалі існує дискурс, тобто чому принцип забуття не є універсальним і чому дискурсивні формації взагалі розрізняються між собою. Вірніше, це останнє питання було отрефлектирован їм у психоаналітичній площині: контроль над дискурсом установлюється для того, «щоб хоч частково опанувати стрімким розростанням дискурса, щоб його достаток був урятований від своєї найнебезпечнішої частини й щоб його безладдя було організовано відповідно до фігур, що дозволяють уникнути чогось самого неконтрольованого» . «Чому»-питання мають відношення до онтології дискурса - до способу його буття, і вони повинні вирішуватися в комплексі, у тім концептуальному полі, де з'єднуються когнитивистика й прагматикаСпецифікація знання в дискурсеУ якімсь уявному вимірі всі знання, представлені в дискурсе, можуть розглядатися просто як інформація, тобто є рівноцінними Однак дискурсивні формації представляють їх як різні. Тут хочеться згадати міркування знаменитого англійського історика Арнольда Тойнби. Обдивляючись свій життєвий шлях, Тойнби описує комплекс, що сформувався в нього, «вічного екзаменующегося» - «дурної звички накопичувати знання для того, щоб витримати іспит, а не для того, щоб їх використовувати» . А. Тойнби повідомляє про знайденому їм способі «виключити нескінченність»: «Замість того, щоб продовжувати нескінченно здобувати знання, я почав щось робити з тими знаннями, якими вже володів, і це активне застосування знань указували нові напрямки, по яких належало рухатися для придбання знань <...> Я обмежу нескінченність тим, що буду направляти придбані знання на те, чого вимагає дію» . Інакше кажучи, знання розрізняються прагматичною придатністю, і способи концептуалізації й оязиковления знань у дискурсе перебувають у зв'язку із цим прагматичним критерієм. Призначення дискурса полягає в тому, щоб - відповідно до загального визначення когнитивистики - уможливити процеси придбання, зберігання, перетворення, породження й застосування людиною знань Дискурсивні формації здійснюють специфікацію різних видів знань через різне вербальне втілення. Специфікація знань - це специфікація для прагматичного використання. У когнитивно-прагматичному аспекті дискурс характеризується наступними рисами: 1. Дискурс як інформаційна структура являє собою сховище різних видів знань. Дискурсивні формації являють собою специфікацію знань для їхнього застосування. 2. Атомарне знання, дане на рівні висловлення, не є дискурсивно специфікованим Специфікація виникає на рівні дискурсивної формації. 3. Дискурсивна формація являє собою модель вербального обміну й формується разом із привілейованими для неї значеннями складового акту комунікації. Знання антропологично. 4. Дискурсивні формації мають історію, режим перетворень, що стає підставою внутрішнього часу вдискурсе. Яке ж знання специфицируется в дискурсе? Насамперед, це значимі для соціуму комунікативні ситуації. М. Фуко зовсім справедливо писав про те, що «саме в
исловлення не може бути зведене до чистої події акту висловлення» і, таким чином, оязиковленние акти комунікації вступають у дискурс поза їхніми фізичними носіями й поза имевшей місце одиничної референциальной співвіднесеності. Інакше кажучи, у дискурсе виділяються позиції для суб'єктів, які можуть бути заповнені різними індивідами, а також «сукупності областей, у яких можуть виникати дані об'єкти й установлюватися дані відносини» . Однак він зовсім відволікався від того факту, що єдиною можливістю розпізнати різні комунікативні ситуації для користувача є сама мова, тобто спосіб репрезентації суб'єкта, адресата, «формації об'єктів», по яких розрізняються різні дискурсивні формації. Всі разом це називається стилем, і стильова диференціація дискурса має, таким чином, має цілком очевидну прагматику. Один набір язикових репрезентантів представлений для суб'єкта й адресата в науковому дискурсе й зовсім інший - в офіційно-діловому, рівною мірою ці дискурси розрізняються припустимим обсягом інформації про суб'єкта й адресата, і для користувача дискурса це не тільки можливість розпізнавання типу вербального обміну, але й можливість власної участі в тої або інший дискурсивній формації Особливо наочне значення язикової концептуалізації проявляється в тім, що позначається як тема й куди входять і «сукупності об'єктів» і пов'язані з ними пропозиции. Відомо, що тема будь-якого дискурса (так само як і функціональному стилі) на превелику силу піддається точному формулюванню - немає задовільних рішень, але немає й операциональних процедур для виділення теми. У М. Фуко (не на рівні міркувань, але фактично) пропонується як якась аксіоматично задана «вихідна матерія» - економіка, медицина, політика та ін. Ю. А. Сорокін при визначенні політичного дискурса керується співвідношенням якісно охарактеризованих роду й виду: «Політичний дискурс є різновид - видова - ідеологічного дискурса. Розходження полягає в тому, що політичний дискурс експлицитно прагматичен, а ідеологічний - імпліцитно прагматичен. Перший вид - субдискурс, другий вид дискурса - метадискурс» . Французький дослідник Реймон Арон називає визначення історії «самою невдячною темою» і кваліфікує історичний дискурс у такий спосіб: «Дискурс історика складається з речень, що оповідають про події і їхній взаємозв'язок. Оскільки цей дискурс поступово стає оповіданням, воно не повинен походити на мовлення дітей» . Властиво лінгвістичний підхід здається більше багатообіцяючим: «...існують семантичні макроструктури й процедури їхнього виділення, раз ми можемо інтуїтивно звести зміст оповідання до одного речення. Тему дискурса й треба розуміти як вираження семантичної макроструктури даного дискурса» . Однак виділення семантичних макроструктур натрапляє на не менші складності, чим визначення теми Таке положення, звичайно, не є випадковим, і справа тут, можливо в тім, що тема - це вид номінації, а сам об'єкт називания перевищує інформаційну ємність окремого язикового знака й вимагає домовленості відносно метаязика. Матеріалізовані в первинному й вторинному мовному жанрах, дискурсивні формації не містять визначення власної теми, а користувачі не мають потреби в ній. Вони одержують щось інше: розчинену в повідомленні тему - специфікований мовний образ знання, цілісність якого підтверджена стилістично і яке в такий спосіб спрямовано до свого адресата. Це наочно видно при порівнянні наукового й повсякденного дискурса: ті самі реалії (наприклад, що ставляться до хвороб, погоді, торгівлі) іменуються в цих дискурсах зовсім по-різному, тим самим і вказуючи учасникам дискурсивного існування спосіб мовного поводження в комунікативних ситуаціях, що обираються ними. У свій час Жерар Женнет, отнеся стиль до рівня коннотации, оголосив існування стилю невід'ємною рисою дискурса: «...не буває дискурса без стилю, так само як і стилю без дискурса: який би не був дискурс, стиль є його аспектом, а відсутність аспекту - поняття явно безглузде» . Дійсно, мовний знак улаштований так, що він передбачає зберігання й передачу інформації відразу на двох рівнях денотативному й коннотативном . Однак призначення коннотативного каналу й стилю в рамках структурного підходу до мови залишається непоясненим. Когнитивно-Прагматичний підхід до дискурсивних формацій дозволяє представити стиль як чисто мовний спосіб їх структурации й розмежування Склад дискурсивних формацій нерозривно пов'язаний з історичною епохою, соціальними й культурними потребами й устремліннями виробників і корист
увачів дискурса. Показовий, наприклад, заявлений напередодні першої світової війни пафос злиття релігійного й наукового дискурсов у єдине езотерическое знання . М. Фуко прагнув виявити процедури розсічення дискурса, залишаючись, як він писав, «у поле зовнішнього» . Специфікація знань у дискурсе дозволяє говорити про різні типи знання: приватне, релігійний^-релігійне-духовно-релігійне, соціальне, культурологічний^-культурологічне-науково-культурологічне Ці основних типу знання відповідають різним «я», з якими зв'язується людське і язикове існування: «Я» як фізична особа, що має досвід тіла, «Я» у духовній спрямованості до Творця, «Я» у складі соціуму. Ще один тип знання не відповідає ні однієї із запропонованих ролей і поміщає «я» у мир уяви - у художній мир, що має властиво вербальний статус існування Відзначимо, що дослідницька думка М. Фуко рухалася в різних напрямках і при бажанні в нього можна знайти підкріплення й висловлену точку зору: він пише про те, «що ми є розходженням, що наш розум - це розходження дискурсов, наша історія - розходження часів, наше Я - розходження масок» . Текучі й рухливі, дискурсивні формації зберігають проте характерні риси, що проходять крізь час. Дискурс, що виражає релігійну свідомість, сполучить у собі відтворюваність і здатність бути интертекстуальним донором. Навпроти, знання, пов'язане з «Я» як приватною особою, розраховане на интертекстуальное поширення (через цитування, переказ, подання у формі слухів, пліток та ін.) насамперед усередині того ж повсякденного дискурса. Повсякденний дискурс - чи не єдиний, де не діє принцип «проріджування мовців суб'єктів. Приватне знання надходить у режимі реального часу й порціонно, інформаційно-прагматична цінність цих порцій висока, але в повсякденному житті вона в стереотипних ситуаціях погашається негайною дією, у чому, властиво, і проявляється принцип забуття - «дискурси, які зникають разом з тим актом, у якому вони були висловлені» . Тимчасовий, завжди настроєний на нові надходження, образ приватного знання як не можна краще втілюється в його мові, що у деяких відносинах можна вподібнити усної стенографії, як про це свідчать численні дослідження розмовного мовлення . Приватне знання - потужний експериментальний полігон, у ньому безпосередньо воздействован досвід тіла й почуттєвий досвід, одержуваний за рахунок когнітивних здатностей відчуття й сприйняття, що кладе в основу «народної» теорії референції й істини («слова здатні відповідати миру завдяки внутрішньо властивому їм значенню» . Приватне знання - це й полігон природної реалізації комунікативних стратегій і тактик , присутніх уже в первинних мовних жанрах і трансльованих в інші дискурси. Розкрита М. М. Бахтиним жанрова интертекстуальность наочно демонструє взаємозв'язок дискурсивних формацій і разом з тим дозволяє показати, що властива їм специфікація мовних жанрів пов'язана з параметром «застосування знань». Так, мовний акт клятви в складі приватного знання (побутова клятва) має область застосування, нерівновагу з тими санкціями, які зв'язуються з різними видами соціальних і професійних клятв. І їхня матеріальність має різний строк тривалості: «зникаючи» разом із проголошенням, побутова клятва починає існувати в необов'язковому режимі пам'яті, відмінному від «паперового» або будь-якого іншого матеріального носія соціальної клятви. Відзначимо, нарешті, що повсякденне спілкування надає мовець можливість максимально реалізувати свою індивідуальність через мову - поза турботою про історичну схоронність того, що могло б стати чи ледве не єдиним свідченням існування людини на землі . Становлення дискурсов, пов'язаних з «Я» як соціальною особою, характеризується національною й культурною специфічністю Соціальне знання характеризується переривчастістю надходження, має специфічну интертекстуальность і область застосування в сфері практичної дії. Диференціація соціального знання в значній мірі визначається семантичним заповненням принципу селективности суб'єкта. У дискурс влади (державний дискурс) залучений принцип доктрини (релігійної, політичної) - ідеологічної формації . У науковому дискурсе принцип селективности прочитується як володіння професійним знанням: «У суспільстві існує деяка група людей, які мають право визначати, що слово повинне позначати стосовно до деякої області спеціальних знань» . Будучи пронизаним «волею до істини», що, по Фуко, «пройшла через стільки століть нашої історії» , науковий дискурс і донині у своєму язиковому втіленні з
берігає риси що оберігається, недоступного простому смертному знання, потенційно наділеного «грізною владою» і здатного викликати як «найбільший захват», так і «найбільший жах» (визначення Фуко): непрозора термінологія, що елімінує суб'єкта синтаксис, тяжіння до непроникності, роль интертекстуального донора М. Фуко не виділяв як самостійне утворення публіцистичний дискурс, можливо, відносячи його до тих областям, «які здаються відкритими майже що всім вітрам і наданими, без якого б те не було попереднього обмеження, у розпорядження будь-якого мовця суб'єкта» . Тим часом саме цьому дискурсу, у якому суб'єктові приписується найбільш еластична соціальна роль - виражати, тією чи іншою мірою, інтереси соціуму, якому він належить, належить у сучасному світі домінантна роль. Публіцистичний дискурс характеризується максимальної интертекстуальной проникністю й мінливістю, і особливий інтерес цієї дискурсивної формації полягає в тому, що в ній знання структурируется як призначене для використання знання для сучасників і як звільнене від прагматики знання для історії. Так, в имеющем багатовікову традицію газетному дискурсе заголовний словник-тезаурус концептуализирует події великої тривалості або структури (якщо користуватися розмежуванням, прийнятим у французькій історичній школі), а розведення подій і конъюнктур (подій середньої тривалості) відбувається на рівні газетних жанрів Окремо варто охарактеризувати той дискурс, що Фуко зв'язує із принципом автора. Відомо, що принцип автора аналізувався Фуко дуже детально, з урахуванням специфіки власного ім'я, історії функції «автор», значення режиму власності, переміщення функції «автор» з наукового дискурса в художній. Ім'я автора, затверджує М. Фуко, функціонує, щоб охарактеризувати певний спосіб побутування дискурса - «не повсякденне байдужне мовлення, не мовлення, що йде, пливе й проходить, не мовлення, негайно споживана, <...> отут говориться про мовлення, що повинна прийматися цілком певним чином і повинна одержувати в даній культурі певний статус» . Але яким саме образом повинна прийматися художнє мовлення й чому саме їй приписується культурний статус - ці питання в М Фуко залишаються без відповіді. Яка ж прагматика художнього дискурса і яка спеціалізація знання в цьому дискурсе? Насамперед обертає на себе увага той факт, що художній дискурс із погляду язикового втілення може бути яким завгодно - віршованим і прозаїчним, класичним і авангардним, естетически привабливим і перебуває поза можливістю естетической оцінки. Це, з одного боку, забезпечує доступ до нього самих різних виробників і споживачів, а з іншого боку - саме цією своєю рисою специфицирует те знання, що він представляє Знання в художньому дискурсе визначають виходячи з поняття вимислу: у прозі представлений вимисел, оскільки «фраза, узята з роману, - хоча вона й описує деяка подія - не є ні щирої, ні помилкової», стосовно поезії знімається саме протиставлення «реальне - вигадане», як тільки поезія ні про що не оповідає, не вказує ні на яку подію, обмежуючись найчастіше тим, що запам'ятовує відоме міркування або враження» . Таким чином, у художньому дискурсе представлене знання, що не може мати якого-небудь практичного застосування. Саме «бескористность», «незацікавленість» лежать (по Канті) в основі естетических суджень смаку, а в лінгвістиці й семіотиці елімінація «референтивной» функції дозволила виділити поетичну, або естетическую функцію мови («спрямованість <... > на повідомлення як таке» ). Фактично ж прагматичне використання художнього дискурса може бути нескінченно різноманітно: ритуал, державне замовлення, педагогічне вселяння, естетическое насолода, розвага та ін. Інакше кажучи, між язиковою концептуалізацією й прагматикою є, начебто, відповідність: і там і тут - область волі. І все-таки пред'явлена прагматика виглядає «людської, занадто людської»” а живучість художнього дискурса (у всьому різноманітті його історичних модифікацій) змушує думати про якоїсь сверхпрагматике. Не претендуючи на «останню правду», здаються можливим соположить наступні фактори: особливий «культурний статус» художнього дискурса, на який указує М. Фуко, і той факт, що творець художнього тексту й художнього миру називається високим словом «творець»” тобто так само, як і «верховна істота, що створила мир і керує їм: бог» . У самому широкому змісті слова культура - це те, що відрізняє саме людини, як homo sapiens. Але ніщо в культурі не претендує на вторинне створення миру. Подібною прерогативою розташов
ує тільки художній дискурс, причому за допомогою саме того засобу, що (у його повноцінному виді) даний тільки людині Таким чином, «сверхпрагматика» художнього дискурса, можливо, складається в підтвердженні ідентифікації людини як творця, що - спокушається дияволом або благословля_ Богом, міг би мислити про себе, як Мандельштам: «И я коли-небудь прекрасне створю...». Тому що ж переплітаються в дискурсе “об'єктивне” і “суб'єктивне” (людське) початку? Процедури М. Фуко діють об'єктивно, але вони наскрізь прагматични, тобто виходять від людини. Антропний принцип у фізику говорить: всесвіт побудований згідне з людським фактором. «Всесвіт» дискурса існує відповідно до антропним принципу. Література 1. Даний параграф являє собою перероблений текст тез доповіді на 11 Міжнародному конгресі дослідників російської мови. Див.

: 11 Міжнародний конгрес дослідників російської мови. РОСІЙСЬКА МОВА: історичні долі й сучасність. 18-21 березня 2004 року. М., 2004. С. 410-411.

2. Див. Фуко М. Археологія знання. Київ, 1996; Фуко М.

Порядок дискурса Воля до істини. М., 1996.

3. Макарова М. Л. Основи теорії дискурса.

М., 2003.

С. 50.4. Ревзина О. Г. Мова й дискурс Вісник МГУ.

Серія 9. Філологія.

М., 1999, No 1. С. 33.5.

Про розрізнення мовця й суб'єкта дискурса див. Серио П. У пошуках четвертої парадигми Філософія мови: у границях і поза границями. Міжнародна серія монографій.

Харків, 1993; Він же. Як читають тексти у Франції Квадратура змісту. Французька школа аналізу дискурса. М., 1999. 6.

Переконливі докази такого розуміння втримуються в дослідженнях з язикової особистості дітей у віці 9-16 років, порівн.: Сєдов К. Ф.

Становлення дискурсивного мислення язикової особистості. Психо - і социолингвистический аспекти. Саратов, 1999. 7. Фуко М. Археологія знання.

С. 108. 8. Там же. С.

82.9. Там же. С. 47.10. Фуко М. Порядок дискурса. 11.

Там же. С. 78.12. Там же.

С. 51.13. Там же. С. 52.14.

Там же. С.

60.15. Там же. 16. Там же. С. 65.17. Там же.

С. 69.18. Там же.

С. 74.19. Мішель Фуко. Що таке автор? Воля до істини. С. 22.20.

Про трактування природних пологів у різних наукових парадигмах див. Лакофф Д. Жінки, вогонь і небезпечні речі.

Що категорії мови говорять нам про мислення. М.

, 2004., Частина 11 «Філософські наслідки». 21. Мішель Фуко. Археологія знання. С. 32.22.

Про екстралингвистических і властиво язикові критерії розмежування типів мовної діяльності див. Ревзина О. Г. До побудови лінгвістичної теорії мови художньої літератури Теоретичні й прикладні аспекти обчислювальної лінгвістики. М.

, 1981. 23.

Фуко М. Археологія знання.

С. 47.24. Живов В. М. Нариси історичної морфології російської мови XVII-XVIII століть.

М., 2004. С. 528. 25.

Там же. С. 528.

Про регістри в письмовій мові середньовічної Русі див. також: Живов В. М. Мова й культура в Росії XVIII століття.

М., 1996. 26. Стилістика й літературне редагування. Під ред. проф.

У. І Максимова. М., 2004.

С. 87.27. Про подібність і розходження історичної й художньої наррации див.: Рикер П. Пам'ять, історія, забуття.

М., 2004. 28. Фуко М. Порядок дискурса. С.

78.29. Тойнби А. Дж. Пережите. Мої зустрічі.

М., 2003.

С. 93.30. Там же.

С. 94.31. Фуко М. Археологія знання. С. 96.32.

Фуко М. Археологія знання. С.

92.33. Сорокін Ю. А. Політичний дискурс: спроба тлумачення поняття Політичний дискурс у Росії. Матеріали робочої наради. М., 1997.

С. 57.34. Реймон А. Вибране: виміру історичної свідомості. М., 2004. С.

261. 35. Макарова М. Л. Основи теорії дискурса. С. 140.

36. Женетт Ж. Фігури. Тім 2. М., 1998. С.

438. 37. Про це див. Ревзина О.

Г. Про поняття коннотации. Язикова система в часі й просторі. М., 2001. 38. Див.

Шторх Едуард. Великiе присвячені. Нарис езотеризма религий. Калуга, 1914.

39. Фуко М. Археологія знання. С. 46.40. Фуко М.

Археологія знання. С. 132.

41. Фуко М. Порядок дискурса. С.

60.42. Ср. перше повне опису мови повсякденного дискурса у відомій колективній монографії: Російське розмовне мовлення. М., 1973. 43.

Джордж Лакофф. Жінки, вогонь і небезпечні речі. Що категорії мови говорять нам про мислення. С. 169. 44.

Див.: Иссерс О. С.

Комунікативні стратегії й тактики російського мовлення. М., 2002. 45.

Бахтин М. М. Проблема мовних жанрів Естетика словесної творчості. М.

, 1979. 46. Унікальним прикладом щодо цього може служити дискурс безграмотних жителів окситанской села Монтайю, відтворений у записах інквізитора Жака Фурнье, майбутнього третього авиньонского тата Бенедикта XII (Див.: емманюель Ле Руа Ладюри. Монтайю.

Окситанская село (1294 -1324). Єкатеринбург, 2001. В одній із самих вражаючих историчеких досліджень жителі села - через дискурс - з'являються у всій їхній неповторності, і особливо виділяється пастух Пьер Мори, з його «красою душі» (С. 208), з його лагідною, інтелігентною натурою. 47. Порівн. роботи Патрика Серио про радянський дискурсе: «Про мову влади: критичний аналіз» і «Російська мова й аналіз радянського політичного дискурса: аналіз номинализаций» у збірниках, зазначених у виносці 5; див.

також: Купина Н. А. Тоталітарна мова: Словник і мовні реакції. Єкатеринбург - Перм, 1999. 48. Джордж Лакофф.

Цит. соч. С.170. 49. Фуко М.

Порядок дискурса. С. 55.50.

Там же. С. 69-70. 51. Фуко М. Що таке автор? Воля до істини.

С. 21.52.

Тодоров Ц. Поняття літератури Семіотика. Антологія. М., 2001.

С.380. Порівн. також: «У своїй поетичній якості поетична мова не має референції, він референциален лише в тім ступені, у якій він непоетичний.

А це значить, що до мистецтва як до такому незастосовні поняття Істини й Неправди...» (Дюбуа Ж и ін.

Загальна риторика. М.

, 1983. С. 46). 53. Якобсон Роман. Лінгвістика й поетика Структуралізм: «за» і «проти».

М., 1975.

С.202. 54. Словник російської мови. У чотирьох томах. М., 1984. Тім IV.

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: